چاپ اين صفحه چاپ این صفحه

پيشگفتار

Posted by Moorche @ 9:10 am, 10 December 2012.

در حدود 1400 سال است كه انسانهاي زيادي ملاك زندگي و عمل خود را بر اساس تعاليم وفرامين قرآن بنا نهاده اند. در حاليكه نويسنده اين متن كه خود ارادت بسياري به قرآن داشته و از پيروان آن به حساب مي آمده متوجه تناقضاتي در قرآن مي شود و پس از مطالعه و بررسي مجدد آن برخي از اين اشكالات كه جاي هيچ بحث و شبهه را ندارد در اين اثر جمع ودر اختيار خوانندگان قرار مي دهد. باشد كه مفيد به حال و احوال دوستان باشد.

قرآن غلط است

Posted by Moorche @ 9:16 am, 10 December 2012.

در سوره نساء آيه (82) آمده است: "آيا در قرآن از روي تفكر و تامل نمي نگرند، و اگر از جانب غير خدا بود در آن بسيار اختلاف مي يافتند."
در اين مقوله بر خي از اين اختلافات را مورد توجه قرار مي دهيم. كه بنابرآن ثابت مي شود قرآن از جانب غير خدا است.


دليل اول:
در سوره بقره آيه (233) آمده است: "و مادران بايستي دو سال كامل فرزند خود را شير دهند، آنكس كه خواهد فرزند را شير تمام دهد" در سوره احقاف آيه (15) آمده است: "سي ماه تمام مدت حمل و شيرخواري است" سي ماه تمام به عبارتي دو سال و نيم است، همانطور كه مي دانيم مدت حمل 9 ماه و اندي است و شير خواري طبق آيه (233) بقره دو سال است، پس بنابر اين مدت حمل و شير خواري 33 ماه است نه 30ماه.

دليل دوم:
در اينجا دو آيه را ذكر مي كنيم كه براي يونس پيامبر دو سرنوشت متفاوت ذكر شده است: در سوره صافات آيات (143) و (144) داريم: "و اگر او به ستايش و تسبيح خداوند نپرداختي (143) تا قيامت در شكم ماهي زيست كردي(144)" در صورتيكه در سوره قلم آيه(49) داريم: "كه اگر لطف و رحمت پروردگارش در نيافتي به صحراي بي آب و گياه در افتادي "

دليل سوم:
در سوره فصلت آمده: "بگو كه شما به خدا كه زمين را در دو روز بيافريد كافر مي شويد و براي او مثل و مانند قرار مي دهيد، او خداي جهانيان است (9) و او روي زمين كوهها بر افراشت و انواع بركات و منابع بسيار در آن قرار داد و قوت و ارزاق اهل زمين را در چهار روز مقدر و معين فرمود...(10) و آنگاه به خلقت آسمانها توجه كامل فرمود...(11)" بنابر اين در اينجا زمين و منابع لازم جمعا در شش روز خلق شده سپس به خلقت آسمانها پرداخته در صورتيكه در چند جاي قرآن ذكر مي كند كه در ابتدا در شش روز آسمانها و زمين را خلق كرده از جمله سوره اعراف آيه (54)"پروردگار شما آن خدائيست كه آسمانها و زمين را در شش روز خلق كرد..." سوره فرقان آيه (59)"آن خدائي كه آسمانها و زمين و هر چه در بين آنهاست همه را در شش روز بيافريد..." و سوره هود آيه (7)"و اوست خدائي كه آسمان و زمين را در شش روز بيافريد"

دليل چهارم:
همانطور كه در دليل سوم ديديم، در آيات (9) تا (11) سوره فصلت آمده اول زمين خلق شده بعد آسمانها در صورتيكه در آيات (27) تا (30) سوره نازعات داريم اول آسمانها خلق شده بعد زمين: "آيا بناي شما آدميان استوارتر است يا بناي آسمان بلند(27) كه سقفي بس بلند بي ستون و استوار ساخت(28) و زمين را پس از آن بگسترانيد(30)"

نويسنده: " مورچه "  

ابزار امتیاز دهی

در ادامه

Posted by Moorche @ 9:31 am, 10 December 2012.

از خوانندگان محترمي كه توانايي ترجمه اين متن به زبانهاي ديگر را دارند؛ خواهشمندم در راستاي ترجمه و انتشار آن اقدام نمايند. با سپاس